Home Dorpsbelangen Agenda Nieuws Verenigingen Nieuwolda Links Contact

01-06-2018

Project aardgasvrij

Project aardgasvrij: proeftuin in Nieuwolda en Wagenborgen? Proeftuin in Nieuwolda en Wagenborgen: groen gas heeft de toekomst Het Ministerie van BZK stelt in 2018 een subsidie beschikbaar aan dorpen en wijken die afkoppelen van het aardgasnet. Deze subsidie heet de Proeftuin Aardgasvrije Woonwijk. Voor Nieuwolda en Wagenborgen is een proeftuin-subsidieaanvraag ingediend. Dat moest voor 1 juli gebeuren. De dorpen maken hierdoor een kans om in aanmerking te komen voor een grote subsidie van ruim € 4,5 miljoen euro. Met de subsidie kunnen 1.200 woningen in de beide dorpen van het aardgasnet worden afgekoppeld. Binnen afzienbare tijd moeten alle huizen en bedrijven in Nederland van het aardgas af. Daarom wordt nu de proeftuin-subsidie beschikbaar gesteld. Waarom moeten we van het aardgas af? Dat hangt mede samen met het stoppen van de aardgaswinning in Groningen. Maar ook milieudoelen geven aanleiding om over te stappen van aardgas naar meer milieuvriendelijke energiebronnen. Daarom is het aantrekkelijk om nu de subsidie te gebruiken. Afkoppelen van het gasnet moet over enige tijd toch. Nu biedt de subsidie de kans om dit zonder (onrendabele) kosten mogelijk te maken. De subsidie is bedoeld voor de ‘onrendabele’ kosten, dat zijn de kosten die niet terug kunnen worden verdiend door besparingen op de energierekening. In de afgelopen weken is met vereende krachten gewerkt aan het opstellen van een subsidieaanvraag. De gemeenten Oldambt en Delfzijl, Woonstichting Groninger Huis, de verenigingen Dorpsbelangen Wagenborgen en Nieuwolda, netbeheerder Enexis, Deeterink Bio Energie en de provincie Groningen hebben hieraan meegewerkt. De kern van het proeftuin-aanvraag is om het huidige aardgasnet in Wagenborgen en Nieuwolda geschikt te maken voor groen biogas. Dat vraagt om een flinke investering in het gasnet. Een ander belangrijk onderdeel van de plannen is het isoleren van woningen (en andere gebouwen). Die worden daardoor energiezuiniger. Meer details vindt u in de proeftuin-aanvraag die u binnenkort kunt vinden op de website van de gemeente Oldambt. In de komende maanden gaan de initiatiefnemers verder met het uitwerken van de plannen. Het is de bedoeling om binnenkort een informatieavond voor de bewoners van beide dorpen te organiseren. Hier kunnen alle inwoners en bedrijven van onze dorpen vragen stellen. Op 1 oktober 2018 horen we of Nieuwolda en Wagenborgen in aanmerking komen voor de subsidie. Het is niet zeker dat we de toekenning krijgen. Er worden in heel Nederland ongeveer 40-50 aanvragen verwacht terwijl er budget is voor 20 proeftuinen. Als BZK besluit om de subsidie toe te kennen aan de dorpen, dan hebben we een paar jaar de tijd om de plannen verder uit te werken en uit te voeren. Een eerste start met de uitvoering zal dan al dit jaar te verwachten zijn. Elke stap zal natuurlijk met de bewoners en bedrijven in Wagenborgen en Nieuwolda worden overlegd.

01-10-2018

Proeftuin aardgasvrij

Subsidie voor aardgasvrij maken Nieuwolda en Wagenborgen Nieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie van ruim 4,5 miljoen euro toegekend gekregen voor het aardgasvrij maken van zo’n 1200 woningen en bedrijfspanden. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag laten weten. De dorpen gaan de subsidie gebruiken voor de overstap naar biogas. Website rijksoverheid.nl noemt: 120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten Nieuwsbericht | 01-10-2018 | 10:45 Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend. Met het programma Aardgasvrije Wijken werkt het kabinet aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. De plannen zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Ook werd gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland: elke provincie heeft minimaal één proeftuin. Kaart: 27 gemeenten met 'proeftuinen' aardgasvrije wijken (zie website). Eerder werd al bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen geselecteerd zouden worden. Op die plaatsen zijn extra kansen om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen. Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW). Naast de proeftuinen ondersteunt het rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro). Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Nieuw te bouwen woningen waarvoor na 1 juli een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten in principe aardgasvrij zijn. Gemeenten kunnen daar in bijzondere omstandigheden een uitzondering op maken. Bijvoorbeeld als een project vertraging zou oplopen of als aardgasvrij op een bepaalde locatie (nog) niet mogelijk is. van website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120- miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije- wijken-in-27-gemeenten
17-09-2018
17-09-2018
17-09-2018

17-06-2018

  Nieuws

01-11-2018

Nieuwe pachter ‘t Trefpunt

Vanaf 1 november zijn Gea en Harry Huisman de nieuwe pachters van ‘t Trefpunt. Uiteraard wensen wij hen veel succes toe. Er gaat veel dank uit naar Alinda en Cor Nieuwzwaag die met veel enthousiastme en mooie initiatieven ‘t Trefpunt de afgelopen jaren zichtbaar hebben gemaakt!

19-12-2018

Uitbreiding Windmolenpark Delfzijl

Zuid gaat niet door.

Zie elders : verzet windmolenpark, onder Nieuws
Nieuws